شما اینجا هستید

آزمون های آزمایشی

 • عنوان:
  PROMETRIC-EXAM 1
  300,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN12
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 11
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 10
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 9
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 8
  300,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 7
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 6
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 5
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 4
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCELX-RN 3
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 2
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  NCLEX-RN 1
  350,000 ﷼
 • عنوان:
  Pharmacology 4
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  Pharmacology 3
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  Pharmacology 2
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  Pharmacology 1
  300,000 ﷼
 • عنوان:
  Maternal-Newborn 2
  300,000 ﷼
 • عنوان:
  Maternal-Newborn 1
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  Fundamentals
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  Foundational Sciences-Leadership-Managment
  150,000 ﷼
 • عنوان:
  CHILD HEALTH 4
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  CHILD HEALTH 3
  300,000 ﷼
 • عنوان:
  CHILD HEALTH 2
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  CHILD HEALTH 1
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-RESPIRATORY 1
  300,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-RENAL&GENITOURINARY 1
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-ONCOLOGY 1
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-NEUROLOGICAL 1
  250,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-INTEGUMENTARY 1
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-HEMATOLOGICAL 1
  250,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-GASTROINTESTING 1
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-EYE&EAR 1
  250,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-ENDOCRINE&METABOLIC 2
  200,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-ENDOCRINE& METABOLIC 1
  250,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-CARDIOVASCULAR 2
  250,000 ﷼
 • عنوان:
  ADULT HEALTH-CARDIOVASCULAR 1
  200,000 ﷼